Tuesday 19 April 2016

Cortette Maltese

... with apologies to Hugo Pratt. A companion piece to this one.